Odpady  >  Skládka  >  Ceník

Kód odpadu

Název odpadu

Hmotnost

Cena bez DPH

Cena s DPH

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod č. 17 01 06

1 t

1 485 Kč

1 692 Kč

17 05 04

Zemina a kamení *

1 t

835 Kč

905 Kč

17 06 04

Izolační materiály

1 t

1 485 Kč

1 692 Kč

17 06 05

Stavební materiály obsahující azbest

1 t

2 235 Kč

2 599 Kč

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

1 t

1 600 Kč

1 831 Kč

20 03 01

Směsný komunální odpad

1 t

1 600 Kč

1 831 Kč

20 03 03

Uliční smetky

1 t

1 600 Kč

1 831 Kč

20 03 07

Objemný odpad

1 t

2 200 Kč

2 557 Kč

 * je vyžadován protokol dle vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. příloha č. 2 (Vodný výluh ukládaných odpadů nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty pro výluhovou třídu IIa)

Ceny jsou platné od 1. 1. 2019

Ceny jsou uvedeny včetně všech zákonných poplatků.


 POZOR: odpady kategorie N (nebezpečný) nelze na skládce ukládat; s výjimkou stavebního materiálu obsahujícího azbest (např. eternit, osinkocementové roury apod.).

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU